CSIE Board

Board

 

President 

 

Weiqiang Chen

China Academy of Science 

wqchen@iue.ac.cn 

  

Board members

 

Lei Shi

Tsinghua University

slone@tsinghua.edu.cn

 

Han Shi

City University of Hong Kong

hanshi@cityu.edu.hk

 

Ming Xu

University of Michigan

mingxu@umich.edu

 

Gang Liu

University of Southern Denmark

gli@kbm.sdu.dk

 

Liang Dong

Leiden University

l.dong@cml.leidenuniv.nl

 

Ben Zhu

Delft University of Technology

b.zhu@tudelft.nl